شیرهای دستی یک تکه هیــدرولیک

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

شیر دستی هیدرولیک یک تکه مدل MB-2 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
تکدسته
سایز 3/8 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 45 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
40 الی 80 بار ، 63 الی 200 بار ، 160 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
بدون سوپاپ


دانلود مشـخصات کامـل MB-2

شیر دستی هیدرولیک یک تکه مدل MB-3 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا هفت دسته
سایز 3/8 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 45 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
40 الی 80 بار ، 63 الی 200 بار ، 160 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل MB-3

شیردستی هیدرولیک یک تکه مدل MB-4 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا شش دسته
سایز 3/4 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 60 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
40 الی 80 بار ، 63 الی 200 بار ، 160 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل MB-4

شیر دستی هیدرولیک یک تکه مدل MB-5 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا شش دسته
سایز 3/4 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 80 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
80 الی 160 بار ، 125 الی 250 بار ، 200 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل MB-5

شیر تکدسته هیدرولیک یک تکه مدل MSB-5 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا شش دسته
سایز 1 اینچ ، 3/4 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 80 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
80 الی 160 بار ، 125 الی 250 بار ، 200 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل MSB-5