شیردستی هیدرولیک | Directional Control Valves

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

فشارشکن کارتریجی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
فشار شکن کارتریجی قابل نصب بر روی پورت ورودی شیرهای دستی هیدرولیک تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6


دانلود مشـخصات کامـل

فشارشکن کارتریجی پیلوتی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
فشار شکن کارتریجی پیلوتی قابل نصب بر روی پورت ورودی شیرهای دستی هیدرولیک تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

درپوش محل فشار شکن کارتریجی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
درپوش برای حذف فشار شکن کارتریجی شیرهای دستی هیدرولیک تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت اهرم دستی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت اهرم دستی قابل نصب بر روی قسمت A شیرهای دستی هیدرولیک تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

پلیت آبند قسمت اهرم

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
پلیت آبندی برای حذف اهرم شیرهای دستی هیدرولیک ، قابل نصب بر روی تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل کابلی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت کنترل کابلی برای کنترل از راه دور شیرهای دستی هیدرولیک توسط کابل روی قسمت A شیردستی هیدرولیک نصب می شود این کیت قابل نصب بروی تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت جوی استیک مکانیکی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
با کیت کنترل جوی استیک مکانیکی می توان دو اسپول شیر دستی هیدرولیک می توان حرکت دو اسپول شیر دستی هیدرولیک را در یک اهرم ترکیب کرده و در حرکت عمودی و افقی چهار جهته اهرم مسیر روغن را تغییر داد . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت قفل

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت قفل در قسمت B شیرهای دستی هیدرولیک قرار میگیرد و وظیفه قفل اسپول در حرکت های مختلف اهرم را بر عهده دارد در این حالت اسپول در وضعیت اعمال شده قفل شده و تا اعمال نیروی جدید از طرف اپراتور به صورت قفل باقی می ماند . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل دوبل

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
در جرثقیل ها و ماشین آلات صنعتی برای این که اپراتور بتواند یک اسپول ( یک اهرم ) را از دو طرف دستگاه به صورت مکانیکی کنترل نماید مورد استفاده قرار میگیرد . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل مستقیم پنوماتیکی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
این کیت دارای دو پورت مستقیم ورودی هوا می باشد با اعمال سیگنال هوا پیستون داخل کیت به حرکت در آمده و وضعیت اسپول را عوض می کند این کیت بیشتر در ماشین آلات صنعتی سبک و سنگین برای تغییر موقعیت اسپول از داخل کابین اپراتور به کار برده می شود . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل با شیر برقی پنوماتیک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
تفاوت این کیت با کیت کنترل مستقیم پنوماتیکی تیپ 8P در این است روی ورودی های کیت یک عدد شیر برقی پنوماتیک تعبیه شده ومسیر ورودی و خروجی هوا توسط شیرهای پنوماتیک روی کیت کنترل می شودو بنابراین می توان گفت که تغییر وضعیت اسپول توسط شیرهای برقی روی کیت انجام میگیرد . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل با شیر برقی هیدرولیک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
در کیت 8ED3 کنترل موقعیت اسپول توسط یک سیلندر دو طرفه هیدرولیک تعبیه شده در داخل کیت انجام می شود که شیر برقی روی کیت مسیر روغن داخل سیلندر را کنترل کرده و باعث حرکت اسپول و نهایتا تغییر مسیر سیال شیر دستی هیدرولیک می شود . این کیت به صورت پیلوت External نیز قابل ارائه است . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت میکروسوئیچ نرمال باز و نرمال بسته

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت میکروسوییچ روی قسمت B شیر دستی قرار می گیرد و به صورت نرمال باز و نرمال بسته برای تیپ های زیر قابل ارائه می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت فنر

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت فنر در قسمت B شیرهای دستی هیدرولیک قرار می گیرد و بعد از برداشته شدن نیروی اعمال شده به اهرم ، فنر داخل کیت دسته را به موقعیت قبلی باز می گرداند . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت ترکیب فنر و قفل

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
در این کیت با ترکیب فنر و قفل در سه وضعیت ، می توان سه وضعیت را به صورت جداگانه و دلخواه به صورت فنری یا قفلی به وجود آورد. این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل مستقیم با پیلوت هیدرولیک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت 8IM در قسمت A , B شیر دستی قرار گرفته و با این کیت می توان با اعمال پیلوت روغن وضعیت اسپول را تغییر داد . این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB2 ، MB3 ، MB4 ، MB5
MSB3 ، MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل با بوبین دو طرفه برقی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت 8ESN که به کیت کنترل دو طرفه برقی معروف است در قسمت A شیرهای دستی هیدرولیک قرار گرفته و می تواند وضعیت 1 و 2 اسپول رااز قسمت A کنترل نماید . این کیت فقط به صورت 12 ولت و 24 ولت موجود می باشد .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB3 ، MB4
SN3


دانلود مشـخصات کامـل

کیت کنترل با بوبین برقی

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
کیت 8ES3 بر روی قسمت A , B شیرهای دستی هیدرولیک قابل نصب است و می تواند وضعیت اسپول را در حالت 1 , 2 کنترل نماید .دراین نوع کیت اهرم دستی حذف می شود این کیت فقط به صورت 12 ولت و 24 ولت موجود می باشد .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MB3 ، MB4


دانلود مشـخصات کامـل

سوپاپ کارتریجی ضد خلاء

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
بر روی قسمت A,B خروجی شیرهای دستی تیپ SN , MSB محفظه کارتریجی طراحی گردیده است که متناسب با نیاز مشتری می توان شیرهای کارتریج مختلفی را در آن برای کنترل بهتر سیال قرار داد شیر کارتریج ضد خلاء تیپ C یکی از آن هاست که بر روی خط A یا B یا هردو می توان قرار داد .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MSB3 , MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

آنتی شوک کارتریجی خروجی پورت A , B

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
شیر کارتریجی ضد شوک را می توان به داخل بلوکی که روی خط A,B قراردارد پیچ کرد تا جلوی شوک های وارده و تنش های ناشی از فشارهای ناگهانی را خنثی نماید .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MSB3 , MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

آنتی شوک کارتریجی ضد خلاء خروجی پورت A , B

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
یک کارتریج با دو کارایی شیری برای خنثی کردن فشار , تنش های ناگهانی و جلوگیری از ایجاد خلا در مسیر A , B خروجی شیر های دستی هیدرولیک
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
MSB3 , MSB5
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

آنتی شوک پیلوتی ضد خلاء خروجی پورت A , B

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
برای کنترل شک های ناگهانی در فشار های بالا به صورت دقیق تر با ، بازه بیشتر از سیستم آنتی شوک پیلوتی هیدرولیک در خط A,B شیرهای دستی هیدرولیک استفاده می شود .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

درپوش

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
در صورت عدم نیاز به کنترلرها در روی خط A,B می توان درپوش کورکن را در این محفظه جایگزین کرد .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

قفل کن سرراهی بر روی پورت A , B

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
نشتی شیرهای هیدرولیک در فشار های بالا ، اطمینان بیشتر از قفل عملگرهای خطی یا چرخشی و عقب نشینی سیلندر و هیدروموتور در اثر ایجاد عکس العمل های مخالف بعد از سکون باعث طراحی قطعه ای به نام قفل کن یا چک ولوو پیلوت دار هیدرولیک گردید . قفل کنن هیدرولیک بسته به نیاز مشتری برروی خط A یا B ویا هردو قابل نصب است این قطعه توسط چهار عدد پیچ روی خروجی شیرهای دستی هیدرولیک تیپ MB3 , MB4 , MB5 , SN3 قابل نصب است .


دانلود مشـخصات کامـل

آنتی شوک سر راهی بر روی پورت خروجی A , B

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
شیرهای ضد شوک سر راهی بر روی قسمت خروجی A , B شیرهای دستی هیدرولیک با چهار عدد پیچ متصل می گردد و دارای پورت تخلیه به خط برگشت است . برای مثال اگر بخواهیم مسیر A را کنترل نماییم فشار اضافی ایجاد شده در خط A از خط B تخلیه می شود.


دانلود مشـخصات کامـل

آنلودینگ کارتریجی نرمال باز و نرمال بسته

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
شیرهای کارتریج آنلودینگ برقی برح حسب نیاز مشتریان به صورت نرمال باز و بسته بر روی تیپ های زیر قابل نصب است :
MB3 , MB4 , MB5
MSB3 , MSB5
SN3 , SN4 , SN6


دانلود مشـخصات کامـل

بلوک فشار شکن بین بلوک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
بلوک فشار شکن بین بلوک همان گونه که از نامش پیداست در بین بلوک شیرهای دستی چند تکه تیپ SN قرار می گیرد و کنترل فشار ورودی به خط فشار بعد از خود را به عهده میگیرد . کارتریج فشار شکن این بلوک در چهار تیپ قابل ارائه است :
40 الی 80 بار ، 63 الی 200 بار ، 160 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار


دانلود مشـخصات کامـل

بلوک فلودیوایدر مستقل از فشار بین بلوک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
برای کنترل دبی بدون دخالت فشار در قسمت میانه شیر بین بلوک شیر های دستی چند تکه هیدرولیک از فلودیوایدر مستقل از فشار بین بلوکی استفاده می شود .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل

بلوک برگشت بین بلوک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
این بلوک برای گرفتن خط برگشت در بین بلوک های شیرهای دستی هیدرولیک چند تکه تیپ SN استفاده می شود .
این کیت قابل نصب بر روی تمام تیپ های زیر می باشد :
SN3 , SN4 , SN6 , SN8


دانلود مشـخصات کامـل